Föreningen

 

Förslag till stadgar

Förslag till Stadgar för föreningen bildad och sammansatt för inköp av Egendomen Wångsta i Dingtuna socken

§1 Föreningen sammansättes av så många medlemmar som kan anses nödigt i och för inlösen af Rusthållet Wångsta

§2 För vinnande af inträde i föreningen fordras att vara i orten känd för ett ordentligt lefnadssätt samt äga medborgerligt förtroende.

§3 Så snart föreningen är fulltecknad och de befintliga stadgar antagna utser föreningen tre föreningsmedlemmar som oförtöfvadt inställer sig hos säljaren för uppgörande af köpet dock skall dess förinnan föreningen kallas till sammanträde och kan då bestämmas köpeskillingen storlek tillika alla de papper och handlingar som till egendomen hörer högt och ljudeligt inför allas närvaro uppläsas och om någon befinnes hafva någon anmärkning den samma till pröfning upptaga.

§4 Så snart köpet är sålunda af föreningen godkändt åligger det envar att ärlägga köpeskilling med uträknadt efter det antal Tundland åkerjord och antal Tundland hag och Skog mark som han sig för, anteckna låtet.

§5 Efter sålunda ärlagd köpeskilling äger enhvar rätt att ärhålla en afskrift af köpebrefvet hvarå skall noga utsättas det kapital han ärlagt tillika de antal Tundland jord och betesmark

§6 Efter afslutadt köp skall Landtmätare kallas så snart skörden är inbergad i och för uppmätning till så många låtter jord som medlemmarna önskar

§7 När jorden sålunda blifvit uppmätt och åkerjorden samt betesmarken så vidt som möjligt blifvet sammanhängande, företages lottning sålunda att alla som tecknat sig för 20 Tundland åker lottas särskildt ….de som tecknat sig för femton och så vidare till fem och äger föreningen rätt bestämma om mindre lotter skola läggas

§8 När jorden således blifvit uppmätt skall föreningen utse och tillsätta 2-ne opartiska personer de därjämte Landtmätaren och två eller 3 föreningsmedlemmar graderar jorden och den jord som befinnes af lägre grad skall uträknas i penningvärde och skilnaden alltid utjämnas med kontant lösen i areal om jord af högre grad, likaså betesmarken impedimenter får ej inräknas.

§9 Den således tillfallna lotten skall ägaren utan knot och motvilja motaga och må han sedan byta med någon annan det är hans egen sak

§10 De p egendomen befintliga och i köpet ingående hus och byggnader är föreningens samfäldta tillhörighet och skall på auktionen säljas till den högst bjudande dock kan auktion inskränkas inom föreningen

§11 De på hemanet varande utskylder skall uträknas och hvarje lottägare betala för sin lott äfvenledes Grenadierens rättigheter skall utgå efter samma grunder hemmanets väghållnings skyldighet skall betalas efter Tundland äfvenledes kyrka och Prestgård samt skolhus, dock skall årligen en av föreningen tillsättas som ansvarar härför

§12 Föreningen som sålunda blifvit bildad och sammansatt åligger att i de innestående Fordringar och hypotekslån skall enhvar ovillkorligen i den tid och ordning ärläggas af enhvar och så i tid.

(Det finns flera förslag på skrivningar när det gäller paragraferna 8 och 12. Man kan misstänka att det fanns en hel del diskussioner runt dessa.)

§8 När jorden således blifvit uppmätt skall föreningen utse och tillsätta 2ne opartiska personer de där jämte Lantmätaren och två eller tre föreningsmedlemmar graderar jorden och den jord af lägre grad värderas därefter och jord af högre grad likaså och alltid ställes på den principen likaså afrösningsjorden. impedimenter får ej inräknas.

§12 Föreningen äger rätt att efter köpets afslutande och köpeskillingen blifvit ärlagd börja afvärkning på den skog föreningen bestämmer men äger ej tillträdesrätt förr än till 14 mars 1892 då efter ärläggande af en femtedel af köpesumman skall till ägaren ärläggas och i öfrigt hänvisas enhvar till köpekontraktet nogranna efterföljande efter 14 mars 1892 äger enhvar som fullgjort sina skyldigheter rätt att tillträda sin ägande jord och skall sedan ansvara för de utskylder som på hans lott tillkommer

 

Besiktningsprotokoll 1890 4 december

Undertecknade hafva värkstäldt den besigtning på Egendomen Vångsta i Dingtuna socken som vederbörande samfäldt fattade beslut om Söndagen den 31 November hos Grenadier Granat och hafva besigtningsförrättarna befunnit Egendomens byggnader i följande värden

Huset No1, Stora Logen                             1500
Logen No2                                                    600
Oxladugården No3                                       500
Koladugården No4                                       500
Svinhuset No5                                                50
Brygghuset No6                                            100
Slöjdstugan No7                                             50
Redskapshus                                                 100
Stallet No8                                                    150
Gamla mejeriet No9                                          
Östra flygeln No10                                       250
Vestra dito magasinet                                  200
Smedjan och badstuga No12                         60
Logen vid Grindbo No13                             300
Ladan på Jackboäng No14                          100
Alla dessa hus och byggnader äro byggda av ganska bra timmer samt alt liggande. Taken äro af Tegel och halm med undantag logen No1 som består av rö och Tegel på kroppen. Egendomen har 5 dagsverkstorp alla byggda för 10 år sedan och i värdering upptagna till 300 kr styck
                                                                    1500
Dessutom finnes tvenne boningshus tillsamman värda
                                                                      300
Gårdens mangårdsbyggnad är ej upptagen men är mycket lågt taget värd fullkomligt      5000
Sålunda beräknat är värdet i hus             11400
Egendomens skog är mycket stor i areal men består i allmänhet af halfväxt ungskog som motsvarar ett värde af                                                    10000
Summa                                                      21400
Att Egendomens inägor ligger ganska bra afhält för vattnet samt är i sin helhet Täckdikad men afloppsgravarna behöfver rensas
Att egendomens afrösningsjord är till största delen odlingsbar samt utmärkt bra betesmark
Egendomens läge är utmärkt bra passande för sönderdelning och blifver utmärkt bra byggnads platser
Att ofvanstående besigtning och värdering är efter bästa förmåga samt inte för högt upptaget intyga och försäkra, Wångsta den 4 December 1890
C.A. Granat tillförordnad besigtningsman

Wilh. Aug. Nordlöf              C.G. Lind
                                             J.F. Hedin

 

Anmälda köpare

Först anmälda köpare af Vångsta

Hedin Johannisberg                          1/16 mantal    20 tnlnd inrös. och 15 tnlnd afrös.

Nordlöf Wångsta                              1/16 mantal    20 tnlnd inrös. och 15 tnlnd afrös

Erikson Säby, Hedlund Hallsta          1/32 mantal    10 tnlnd inrös. och   5 tnlnd afrös

Fernström Westrås                           1/32 mantal      5 tnlnd inrös. och 10 tnlnd afrös

Barklund Hallsta                               1/32 mantal      7 tnlnd inrös. och   5 tnlnd afrös

Erika Johansson Wångsta                 1/64 mantal      3 tnlnd inrös. och   3 tnlnd afrös

Anstedt Kolmsta                              1/64 mantal       5 tnlnd inrös. och   5 tnlnd afrös

Östling Wångsta                               1/32 mantal      7 tnlnd inrös. och 10 tnlnd afrös

Enroth Wångsta                                1/128 mantal    3 tnlnd inrös. och   3 tnlnd afrös

Widmark Wångsta                           1/128 mantal    3 tnlnd inrös. och   3 tnlnd afrös

Granat Wångsta                               1/64 mantal      4 tnlnd inrös. och   3 tnlnd afrös

 

Nyanmälda

Blomqvist Folksta                             för 1/16 mantal

Lindberg Wångsta                            för 1/32 mantal

Adam Johansson Wångsta                för 3/64 mantal

Aug Carlsoson Vångsta                    för 1/64 mantal

And Carlsson Skälby                        för 1/64 mantal

Blomqvist fr Södermanland               för 3/128 mantal

 

Sammanträde med ombudet Asplund 1891 29 maj

Protokoll hållet i Westerås 29 maj 1891af de personer som
 inköpt ett mantal Wångsta No2 i Dingtuna

Närvarande J.E. Blomqvist, C.G. Lindberg, A. Johansson, W.A. Nordlöf, C.A. Anstedt, Erika Johansson, E.G. Östling, C.A. Granat, J.E. Barklund, J.E. Fernström

§1.

Angående huvudgrunden för skiftningen af hemmanet bestämdes följande att lända till efterrättelse.
A. Johansson skall erhålla sin jord enligt vad som den 13 siste Maj blef bestämdt.

F. Widmark, G.R. Enroth och Erika Johansson erhåller sin jord såvidt sig göra låter invid deras egna byggnader

C.A Granat skall erhålla sin jord i södra ändan av egendomen intill landsvägen.

August Carlsson Wångsta erhåller så mycket af jorden som ligger intill hans gård som kan anses behöflig för att densamma skall erhålla bättre figur dock får den i norr icke sträcka sig längre än fram till ladugården, felande jord erhåller Carlsson intill sina egor vid Jaksbo.

Från skiftet undantages för gemensam räkning förutom det innevarande grenadiertorpet, 3 tunnland inrösningsjord invid detsamma.
Öfrig mark indelas i hemmansdelar af 1/16, 1/32, 1/64 och 3/128 storlek hur som det bäst passar sig

Angående gradering i jorden öfverlemnas föreningsmedlemmarna åt skiftesmännen att deröfver bestämma såsom de rättvisast synas.
Till gemensamma vägar undantages erforderlig mark.

§2
Beslöts att nya medlemmar skulle få ingå i köpet på samma vilkor som de nuvarande egarne.

§3

Beslöts att utse tre personer af de nuvarande köparna hvilka skola bevaka medlemmarnas intressen i allt hvad som rör detta köp men med skyldighet att vid vigtigare frågors afgörande sammankalla köparna och sedan ställa sig deras då lemnade beslut till efterrättelse. Kallelse till sammanträde utfärdas i Westerås tvenne tidningar, två gånger deraf första gången 7 dagar före sammanträdet och får de då frånvarande medlemmarna åtnöjas med de närvarandes fattade beslut. Wid röstning har hvarje person en röst.

De utsedda komitenterna skall erhålla En krona 50 öre om dagen i ersättning för den tid som erfordras för tillsyn och förvaltning af medlemmarnas egendomar.
Till komiterade utsågos: C.A. Granat, W.A. Nordlöf och A. Johansson

 

Enligt uppdrag som ofvan

G.H. Asplund

Förestående protokoll godkännes till alla delar af undertecknade

J.E. Blomqvist

C.A. Granat                                    Wilh.Aug  Nordlöf

Adam Johansson                             C.G. Lindberg

G.A. Anstedt                                   J.E. Barklund

E.G. Östling                                    Erika Johansson

J.P. Fernström

 

Sammanträde hos C.A. Granat 1891 20 september

Enligt av Grenadier Grip företedt Legokontrakt Grip skulle vara berättigad till ¼ tunnland till afskedsjord. Föreningen fattade beslut att Grip ärhåller enligt kontrakt ¼ tunnland af den nu honom tilldelta jordområde där lämpligast passar, efter noggrant fullgörande af kontrakt. För den felande betesmöjlighet förbinder sig samtliga Iintressenter att till Grip årligen betala 16 kronor den första juni hvarje år.
Till vedbrand samt hägn och fång  får Grenadieren fritt disponera den på hemmeanet tilldelta bevillning på häradets allmänning men äger ej rätt att till något begära af Rusthållet vare sig reparation å hus eller gärdesgårdar så framt ej eldsolycka inträffar.

2. Föreningen fattade beslut att skogen skall utbjudas på öppen auktion afvärkningstid är tre år samt inga körningar må företagas under års då marken ej är bärbart frusen samt att det som ej är från platsen afhemtadt till den 1 april 1894 skall tillhöra respektive jordägare.

3. De till egendomen hörande hus och byggnader skall vid samma tillfälle på öppen auktion försälljas med undantag af de som skall af vederbörande jordägare lösas hvilket finns protokollfört hos herr Asplund

4. För nedläggande af rösen skall jordägarna sjelfva ansvara med början ifrån no 1 till det sista numret och således hjelpas åt heller betala men skall ske så snart marken blir fri från käle.

5. För sammankörande af på marken befintligt hässjevärke samt äfven gärdsel och stör skall af Fernström värkställas för 5 kronor.

6. De osålda lotterna skall på öppen auktion försäljas hvilket bestämdes att ske på samma gång som skogs och hus auktion.
Vidare bestämdes att Föreningen  skulle i och för ordnandet af skogen vända sig till en utom Föreningen i skogshanteringen kompetent person hvilken enhälligt föreslogs SkogsPlantören Anderson Jacobsberg Västerås, hvilket uppdrogs åt Granat att ofördröjligen med honom Anderson öfverens komma härom samt äfven inlogera och hålla honom med mat och bestyra om hämtning samt anskaffa handräckning för hans behof……
för mathållning åt Plantören bestämdes 75 öre per dag…...

 

Ort och Tid som för utskrivit står

C.A. Granat
föreningens ordförande

 

Protokoll hållet å auktion i Wångsta den 14 november 1891

För Wångsta Förenings räkning försåldes:

Skogslotten No1

20

-

Anders Carlsson, Skälby

Skogslotten No2

40

-

C.A. Blomqvist fr. Sörmland

Skogslotten No3

270

-

Blomqvist

Björkar

8

-

dito

Skogslotten No4

80

-

Erika Johansson, Långtega

Skogslotten No5

275

-

Lindberg, Wångsta

Skogslotten No6

190

-

Axel Eriksson Skälby

Skogslotten No7 norra hälften

160

-

Er. Hansson, Österby

Skogslotten No7 södra hälften

200

-

Eriksson, Brottberga

Backar å dito med undantag af 1 backe

30

-

Nordlöf

Skogslotten No8

371

-

Carlsson, Grindbo Wångsta

Skogslotten No9

60

-

Ahnstedt, Wångsta

Skogslotten No10

60

-

Enroth, Wångsta

Skogslotten No11

500

-

Karlsson, Wendle

Ungskog i egan

50

-

Östling, Wångsta

Skogslotten No12 märkt No12

161

-

Lindström, Folkesta

Skogslotten No12 märkt No26

490

-

Karlberg, Boda

Skogslotten No12 märkt No27

320

-

E.A. Eriksson, Brottberga

Skog i egan

5

-

Barklund

Skogslotten No13

411

-

Lind och Pettersson

Skogslotten No14

300

-

Fernström

Skog i egan

4

-

dito

Skogslotten No15

417

-

J.P. Johansson

Skogslotten No16 märkt 16

286

-

E.A. Eriksson, Brottberga

Skogslotten No16 märkt 28

366

-

Hilding, Dingtuna Prästgård

Skogslotten No17 norra ändan

175

-

Adam Johansson

Skogslotten No17 södra ändan

150

-

dito

Skogslotten No19 östra skiftet

196

-

Hedin

Skogslotten No19 vestra dito

250

-

dito

Skogslotten No21 märkt 21

590

-

G Asplund

Skogslotten No21 märkt 29

312

-

Lindström, Folkesta

Skogslotten No21 märkt 30

217

-

C.A. Svanberg, Hellby

Transport

6944

-

 

 

 

 

 

Skogslotten No22

348

-

Th. Jansson, Boberga

Skogslotten No23 norra delen

 

 

osåld

Skogslotten No23 södra delen

 

 

dito

Skogslotten No24

436

-

Lindström, Folkesta

Skogslotten No24 en backe

23

-

Granat

Skogslotten No25

25

-

Widmark

Byggnader

 

 

 

Brygghuset

226

-

And. Carlsson, Skälby

Slöjdstugan

100

-

Lind, Hvitmossen

Svinhuset

85

-

Axel Carlsson, Skälby

Oxladugården

346

-

Lindberg, Wångsta

Stora logen

901

-

Blomqvist

Östra logen

450

-

Carlsson, Jakobsberg

Hälften i stora ladugården vestra änden

252

-

Lind och A.G. Pettersson i Walla

Hälften i stora ladugården östra änden

140

-

Fernström och Adam Johansson

Lada å Jaxbo äng

110

-

Blomqvist fr. Sörmland

1 loge vid Grindbo

240

-

Högner

1 badstuga

29

-

Barklund

1 lider

142

-

Ahnstedt

Mejeriet

334

-

Asplund

Summa kronor

11131

-

 

 

Program för sammanträdet den 28 desember 1891

Uppläsning och g4ranskmning av Auktionsprotokollet af den 19 November 1891
Deltagande af uppgjort köpekontrackt af lotterna no 18 och 20 med hemmans brukaren Carlson från Ekeby Tortuna
Förslag om den befintliga gödsel som ingick med köpet
Delning af det befintliga hässje och stängsel värke samt gärdesgårdarna likafördelande
Föredragning huru och på hvad sätt grus skall under vintrens lopp framköras till stora landsvägens behof

 

Program för dagen att afgöra

Skogsfrågan huru skall skogen realiseras antingen med lösen heller auktion
Hvilken af föreningen skall sammanköra alla befintliga på ägorna liggande rafter och möjligen varande stängsel värke
Huru anser föreningen lämpligast i och nedläggandet af rösen i grenserna Huru skall jordägaren kunna få sig bestämd
Anser föreningen rättvist att sedan åtskilliga af medlemmarna fått sig beviljat lösen af åtskilliga åbyggnader om icke de byggnadsskyldiga kunde äfven få lösa efter af värderingsmän åsatt värde
Huru skall föreningen gå tillväga med den osålda jorden

 

Förmånsrätt för Lägenhetsinnehafvaren Adam Johanson Wångsta

På begäran af Lägenhetsinnehavaren Adam Johasnsson Wångsta får den nu bildade och sammansatta föreningen Ett Egethem härmed till honom A. Johanson tillförsäkra fri och öppen förmånsrätt på det af honom nu innehafda Torpet att vid den blifvande lantmäteridelning det af honom inköpta jordområde lägges omkring detta Torp med gräns efter vägen som går åt Skästa och mot skogen samt sedan åt höger så lång som erfordras samt hagen där Torpet är beläget till betesmark. Boningshuset får af Johanson lösas efter af föreningen åsatt pris skulle huset något förändras så blifver priset lika med de andra torpens boningshus

 

Protokoll hållet vid sammanträdet Den 28 Desember 1891

På grund af den värkstälda auktion på den skog som befans på af Egendomen Vångsta No 2 befintlig mark samt dess likes alla hus som tillhörde gården med undantag af den på Egendomen varande Torp hvilka skola af respektive jordägare lösas efter af herr ombudsmannen G Asplund åsatt värde
Auktion förrättades den 19 November 1891 och blefvo därå försålda samtliga skogslotter med undantag lotterna N18 och 20 hvilka har af J.E. Carlson tillika med lotterna i sin helhet af Carlson inköpts äfvenledes byggnaderna Vestergården och Jacobs Pettersons för ett pris af 1000 kronor hvilket föreningen har godkänt äfvenledes har inspektor Högner inköpt delarna No
16-21-23 samt de hus Stora byggningen Lilla dito magasinet mejeriet smedjan och stallet för ett öfverenskommit pris af 15000 men är befriad ifrån lantmäterikostnad.
Skogen på N16 försåldes på auktion
För delgifning af ofvanstående sammankallades föreningen till sammanträde den 28 desember
Därvid upplästes och granskades auktions protokollet af den 19 november 1891 af hvilket orsak till anmärkning ej förefanns hvadan det i sin helhet godkändes
Tillika förelåg kontraktet på lotterna No
18-20 som Carlson med herr Asplund uppgjort köpet skulle det af föreningen godkännas hvilket det i sin helhet gjordes på de grunder som blifvit uppstälda hvadan Granat Nordlöf å föreningens vägnar detsamma underskref Förslag om den befintliga gödsel som ingick med köpet bestämdes skulle sålunda fördelas till lotten No 8 25 lass lotten 18 25 lass Till lotten N.7 10 Till No 19 6 dito No 15 20 Till No 9 6 dito
Det befintliga hässjevärke som finnes skall sålunda fördelas 25 rafter på 16, gärdsel och stör skall fördelas till dem som har de sämsta gränserna
För framkörande af det grus som ärfordras till stora landsvägens behof skall envar själf ansvara men skall anmälan göras när körningen är värkställd  2 lass på 16 delen skall köras  föreningen fattade beslut att nästa sammanträde skulle ske i slutet af februari då klar uträkning skulle framläggas

 

Ort och datum som ofvan

C:A: Granat

 

Protokoll hållet vid sammanträdet söndagen 28/2 1892

Föreningen fattade beslut att måndagen den 14/3 skall föreningen samlas i Vesterås å Asplunds kontor då enhvar skall sig inställa i och för slut likvids ärläggande kl: 9 f.m.

2. Föreningen godkände upprättad förteckning å smedjeinventarier och skall enhvar af de antecknade betala 2.30 per man
?muren? i Brygghuset skall säljas på den auktion som Högner håller den 15 mars
För det felande och resterande grus enligt syneinstrument skall fullgöras anmälas till Asplund den 14 mars
Till lantmäterikostnader bestämdes att 16 delen skall betala 16 kronor 32 delen 14 dito 64 delen 12 dito 1/128 delen 10 kronor och gäller det såsom regel till all lantmäteri kostnad och i allt som rörer föreningen såsom  skogsvärdering

Åter till innehåll